วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

ตัวอย่าง ID-Plan

เรียนคณะครูทุกท่านค่ะ
              ขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำ ID-PLan ว่าปัจจุบันเมื่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปรับใหม่เหลือ 4 มาตรฐาน เราควรเขียนรายงานให้สอดคล้องกับมาตรฐการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวใหม่
นะคะ โดยเราเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
                             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
                              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                                       1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
                             มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 (ตัวอย่างเดิมเป็นมาตรฐานเดิม 15 มาตรฐานค่ะ)

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

แนวทางการเรียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

อ่านรายละเอียด ดับเบิลคลิกที่ภาพปกเอกสารด้านบน

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

อ่านรายละเอียด ดับเบิลคลิกที่ภาพปกเอกสารด้านบน


ประกาศค่าเป้าหมาย

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปรางค์กู่  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับดี
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑. ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์
    ของแต่ละระดับชั้น
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
    ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
๖. ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับ
    กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคม
๒. ความภูมิในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับดีเยี่ยม
. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   ๒.๑ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
         รอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
   ๒.๒ การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
         ทางวิชาชีพ
   ๒.๓ การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
   ๒.๔ การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
         จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
    การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ระดับดีเยี่ยม
. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
    และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับดีเยี่ยม
    การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
    ให้ดียิ่งขึ้นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

          มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2559 มีจำนวน 4 มาตรฐาน ดังนี้
          มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
                             1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
                             1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
          มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
               3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
               5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
               6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
          1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
               1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงานของสังคม
               2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
               3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
               4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
          2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
               2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่ม
เป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
               2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
               2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
               2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
           3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
          4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม
          2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น
          3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

          การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น